HOME   |   PRODUCTS   |   PROFILE   |   REFERENCE   |   SERVICE   |   NEWS   |   CONTACT US
 
 
คุณภาพ ราคา ความรวดเร็ว เป็นมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท โมเดอเรท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยที่ทางบริษัทมีความต้องการที่จะผลิตให้มีคุณภาพที่ดี รูปแบบทีทันสมัย มีความคงทน อายุการใช้งานยาวนาน ราคาถูกเป็นที่น่าสนใจซื้อไว้ใช้งาน ระยะเวลาในการผลิตและติดตั้งรวดเร็วทันใจต่อการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและทีมงานที่มีความพร้อมมากด้วยประสบการณ์
 
    1  l 
Moderate Co., Ltd.
375 ถนนไมตรีจิต แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 1051.
Tel. (662) 153-6119-20 (อัตโนมัติ) Fax. (662) 153-6102
Copyright © 2013 Moderate Co., Ltd. All rights reserved