HOME   |   PRODUCTS   |   PROFILE   |   REFERENCE   |   SERVICE   |   NEWS   |   CONTACT US
 
 
คุณภาพ ราคา ความรวดเร็ว เป็นมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัท โมเดอเรท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยที่ทางบริษัทมีความต้องการที่จะผลิตให้มีคุณภาพที่ดี รูปแบบทีทันสมัย มีความคงทน อายุการใช้งานยาวนาน ราคาถูกเป็นที่น่าสนใจซื้อไว้ใช้งาน ระยะเวลาในการผลิตและติดตั้งรวดเร็วทันใจต่อการใช้งาน ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและทีมงานที่มีความพร้อมมากด้วยประสบการณ์
$total_page ? $total_page : $ispage ) ); $offset = $limit * ( $ispage - 1 ); $strSQL = "select * from jos_product where published = '1' order by id DESC LIMIT ".$offset.", ".$limit; $objQuery = sendquery($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]"); echo""; $intRows = 0; while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery)) { $intRows++; echo "
"; ?>
"; else echo ""; ?>